FORRETNINGSUTVIKLING/VEKSTSTRATEGIER får du hjelp til hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Innen forretningsutvikling bruker vi forretningsmodellering som verktøy, etter Business Model Canvas-metoden (Osterwalder-metoden).

(Les mer...)

Når forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Innen vekst fokuserer Innovasjon Norge på internasjonalisering. Vi har også jevnlig foredrag og seminarer med dette som tema og flere rådgivere inne ulike genre av dette.

PROSJEKT VEKSTETABLERER – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Dette er et 3-årig prosjekt (startet vår 2017) i regi av Vestfold Fylkeskommune.

(Les mer...)

Målet er å styrke satsingen mot gründere og bedrifter med ønske/vilje/potensial til å bli en vekstbedrift.  Innen forretningsutvikling bidrar prosjektleder Harald Østerberg med forretningsmodeller/planer, ramp-up, internasjonalisering og strategi.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Har du en forretningsidé som innehar teknologi, får du mulighet for å bli med i denne inkubatoren.

(Les mer...)

Har du en forretningsidé som innehar teknologi, får du mulighet for å bli med i denne inkubatoren.  Ved siden av å leie kontorplass, blir du jevnlig fulgt opp på forretningsmodellering, utvikling og vekst.  Dette skjer både i en-til-en oppfølging og i møter hver 14 dag sammen med de øvrige bedriftene i inkubatoren. Du får også mulighet til rådgivning på stedet fra jurist, regnskapsfører, kommunikasjonsbyrå og bemanningsbyrå. I vår Inkubatorskole har vi også med fokus på forretningsmodellering og vekststrategier.

GRÜNDERNETTVERKET

Her blir du del av et nettverk med andre gründere, som bidrar med sin erfaring, kompetanse og «kritiskvennlige» spørsmål til din forretningsutvikling.

(Les mer...)

I nettverket er det fokus på riktig målsetting, oppfølging av målene og aktiviteter for å nå disse.

Som deltager i et gründerteam med andre gründere i tilsvarende prosess som deg, har du en unik arena for læring, utvikling og trening. Gründerteamet bidrar sammen i hverandres forretningsmodellering og kommer med viktig input for å kunne ta de beste valgene.

KOMPETANSEUTVIKLING tilbys på forskjellig vis hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har flere tilbud innen kompetanseutvikling som kan være interessante for deg som gründer.

(Les mer...)

Innen internasjonalisering har vi Global Growth, tidligere FRAM. Her ser vi på bedriftens muligheter for markeder utenfor Norge, og hva som skal til for at bedriften skal mestre dette. Detter er programmer der bedriften deltar i et intensivt program over tid.

Vi har også mindre seminarer som Go global. En workshoporienter arbeidsøkt x 2 som ser på hva en har av muligheter og hva en trenger å styrke i bedriften for å kunne gå til nye markeder utenfor Norge.

Vi gjennomfører også slike seminarer i forbindelse med spesifikke utlysninger for eksempel mot miljøteknologi. Vi gjennomfører jevnlig seminaret «Idé til Marked». Her ser vi på grunnleggende metodikk for å strukturere oppstart av en ny ide med verktøy innen utvikling og strategi.

Se på vår nettsider for mer informasjon. Vi prøver å legge ut relevant informasjon rundt verktøy og annet du trenger å sette deg inn i før du søker…

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Silicia har sin egen Inkubatorskole med 6 moduler settes opp jevnlig gjennom året.

(Les mer...)

Deler av skolen får du også tilgang til gratis via web.  Utover dette arrangeres det stadig forskjellige fagsamlinger og workshops. Hvert kvartal samles lederne i gründerbedriftene til Silicia lederforum.

GRÜNDERNETTVERKET

Som deltagerne i et av våre Gründerteam, bygger du kompetanse ved å lære både av, og sammen med de andre gründerne.

(Les mer...)

Gründerne i nettverket deler kunnskap og trener hverandre i ferdigheter, slik at ny kompetanse utvikler seg. Du «lærer mens du går» i en god prosess med andre som lett kan sette seg inn i dine utfordringer og gi av egen kunnskap og erfaringer.  I tillegg arrangeres det jevnlig fagsamlinger og workshop innen mange ulike temaer.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Disse  miljøene tilbyr jevnlig fagprogram for sine medlemmer/leietakere, og av og til også helt åpne arrangementer.  Disse vil du finne på vår kalender.

(Les mer...)

Følg med på arrangementskalenderen på denne siden, eller direkte på websiden til de forskjellige gründerhusene.

FINANSIERING / INVESTORER får du råd om hos disse

INNOVASJON NORGE

Vi finansierer en rekke prosjekter med alt fra tilskudd til lån.

(Les mer...)

Vi finansierer en rekke prosjekter med alt fra tilskudd til lån. Hva som passer for ditt prosjekt og din bedrifte er avhengig av mange ulike forhold, så ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere om du ikke finner det du leter etter på våre nettsider.

Link til å søke tilskudd i IN finner du her

PROSJEKT VEKSTETABLERER – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Prosjektleder Harald Østerberg kan bidra med råd innen offentlig støtte, risikokapital & lån + finans/økonomi.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Silicia eies av Microtech Innovation som er et kommersialiseringsselskap.

(Les mer...)

De har et stort nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Kan selv vurdere å gå inn i prosjekter.

MENTOR / FADDER kan du få tilgang til hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Har du ambisjoner om langsiktig vekst? Er bedriften i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Da ha vi en mentortjeneste. Ta kontakt med oss så kan vi fortelle mer.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Kvalifiserer du som inkubatorbedrift i Silicia vil du også kunne søke om mentor.

(Les mer...)

Silicia er del av et stort nettverk av bedrifter fra næringslivet i Vestfold.  På forespørsel og i egen søknadsprosess, kan det være mulig å finne mentor til deg basert på frivillighetsprinsippet.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket har et stort nettverk, og kan i enkelte tilfelle skaffe til veie gode mentorer etter
forutgående søknad.

(Les mer...)

Det vil primært være snakk om kortvarige mentorforløp uten kostnader involvert, men med en forpliktende avtale fra begge parter.  Utover dette samarbeider vi med aktører i hver kommune, om lokale mentortilbud.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER / GRÜNDERMILJØER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Disse  miljøene tilbyr ulike ordninger når det gjelder å finne en mentor til deg som en del av deres tilbud. Sjekk om oss

(Les mer...)

Mentortilbud i de enkelte gründerhus vil være tilgjengelig dersom du blir leietager/medlem hos en av disse.  Det vil være lokale ordninger som du må undersøke nærmere på hvert sted.

LEDELSE / ORGANISERING / STYRE / ANSATTE får du råd om hos disse

INNOVASJON NORGE

Styrets kompetanse kan være essensiell for din bedrifts evne til å takle ulike situasjoner eller for å skape vekst i selskapet.

(Les mer...)

Har du det riktige styret i din bedrift? Søker du dyktige kandidater til ditt styre? Vi har en egen database av mulige styrekandidater. Den nasjonale databasen vår blir brukt av bedrifter på jakt etter styrekandidater. Du finner den her

PROSJEKT VEKSTETABLERER – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Her får du råd om styre (roller/sammensetning), management og ressurser/HR.

(Les mer...)

Oppfølgingen er gratis, men du må kvalifisere innenfor prosjektets rammer.  Rådgivningen tilpasses hver enkelt gründer i forhold til ståsted, aktualitet og framtidig strategi og potensial.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Som en Silicia Inkubatorbedrift får du stadig oppfølging og råd innenfor disse emnene.

(Les mer...)

Silicia har egne lederforum hvert kvartal, der kunnskap og erfaringer deles mellom lederne av inkubatorbedriftene.  I enkelte lederfora hentes det inn ledere fra eksterne bedrifter som deler av sin erfaring.  Inkubatorskolen har også moduler som fokuserer på  ledelse og vekststrategier.

GRÜNDERNETTVERKET

Ledelse, organisering og vekststrategier er naturlige områder å ha fokus på i møtene i gründerteamene.

(Les mer...)

Tema ledelse og organisasjonsutvikling er også temaer i fagsamlinger og workshop.  I tillegg har du tilgang til enkelte en-ti–en samtaler med vår daglige leder som har ledelse- og HR bakgrunn. Som medlem i et gründerteam kan du også bli teamleder for gründerteamet.  Da får du praktisk erfaring og trening på både fasilitering, prosess­ledelse og teamledelse.

NETTVERK får du tilgang til her

INNOVASJON NORGE

En viktig oppgave for oss er å skape nettverk mellom våre bedrifter, aktører i Vestfold og i regionen.

(Les mer...)

Seminarer og andre møteplasser er gode arenaer for å treffe andre som kanskje har nyttige innspill eller produkter og tjenester som kan være relevante. Her er ulike programmer vi jobber med:

Arena-programmet: Støtter utvikling av regionale klynger i en tidlig utviklingsfase. Norwegian Centres of Expertise (NCE): Støtter langsiktig utvikling av de mest modne og vekstkraftige klyngene. Bedriftsnettverk og Regional omstilling.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Som Inkubatorbedrift hos Silicia, får du nettverk bestående av andre teknologigründere, gründere som tidligere har vært en del av Inkubatoren, bedrifter i klyngen Electronic Coast og nettverket til Microtech Innovation.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket er spesialisert på å etablere, tilrettelegge og fasilitere læringsnettverk for gründere.

(Les mer...)

Du får det tette nettverket gjennom deltagelse i et gründerteam som settes sammen av 5-8 gründere innen forskjellige bransjer. Dette blir ditt nære nettverk, dine coacher og dine mentorer. Dere følger hverandre opp, lærer av hverandre og ikke minst, stiller «kritiskvennlige» spørsmål til hverandre for å sikre best mulig utvkling. Teamene møtes gjerne månedlig i fysiske møter hos hverandre og en av teamets medlemmer fungerer som teamleder. Teamlederen følges opp av vår daglige leder.

I tillegg til det nære nettverket over, får du tilgang til alle medlemmene i Gründernettverket som fordeler seg på 7-8 team rundt i Vestfold. På fagsamlinger og workshop som vi arrangerer jevnlig gjennom året, treffer du både disse gründerne og gründere fra de øvrige tilbudene som finnes under samarbeidet «Vekst i Vestfold».

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene.

Her får du nettverk i form av de som holder til sammen med deg, deres nettverk og gjennom personer som deltar på forskjellige arrangementer «på huset»/i miljøet.

START I VESTFOLD

Her kan du møte både andre gründere og fagfolk som kan gi deg råd, dersom du møter på de forskjellige START-kveldene som arrangeres rundt omkring i fylket i løpet av året.

JUS/AVTALER får du råd om hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Vi har en egen juridisk avdeling i Innovasjon Norge.

(Les mer...)

Disse er primært til for å sikre avtaler og prosedyrer, men kan også rådgi i ulike situasjoner slik at en kan komme videre i vanskelige situasjoner. Vi har også en avdeling innen handelsteknisk som er god på internasjonal handel og alt som kommer opp i forbindelse med å være aktiv i markedene utenfor Norge.

PROSJEKT VEKSTETABLERERE – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Du får råd innen presentasjoner, avtaler/nda, budsjett/P&L og tilbud.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Silicia har flere tjenesteaktører til stede i sin inkubator; bl.a. advokater fra Sands.

(Les mer...)

Advokatene fra Sands bidrar med svar på enkle spørsmål og bidrar med generell info om viktige emner i noen av våre fellesmøter.  Er det snakk om å gå dypere inn i saker, vil det være gjenstand for betalte tjenester der avtale gjøres i forkant.

Gjennom Silicias Inkubatorskole får du tilgang til moduler som inneholder juridiske emner, avtaler og immaterielle rettigheter.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket har kontakt med jurister som vi kan koble deg til.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Flere av disse miljøene vil være knyttet opp mot juridiske rådgivere/advokater som deres leietagere/medlemmer får tilgang til.  Undersøk hos hver enkelt.

START I VESTFOLD

START i Vesfold har jus og avtaler som tema på START-kvelder gjennom året.  Du kan også få en første gratis veiledningstime via en av START-koordinatorene.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

GRÜNDERHUSENE

Noen av Gründerhusene vil kunne tilby faglige kvalifiserte råd innen dette feltet til sine leietagere/medlemmer.

INNOVASJON NORGE

Vi har rådgivere innen IPR. Ta kontakt.

PROSJEKT VEKSTETABLERER

Du får råd innen IPR og FoU samt generelle spørsmål.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Som Inkubatorbedrift hos Silicia, får du kunnskap om dette emnet i Inkubatorskolen.  I tillegg arrangeres det egne workshop med kunnskapsrike fagpersoner, samt at advokater i Sands kan gi nyttige råd og tips.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverkets daglige leder kan gi deg nyttig info om dette emnet, samt henvise deg videre til fagpersoner innen feltet.

START I VESTFOLD

Dette kan være tema på noen av STARTs etablererkvelder.  Du kan også henvende deg til Patentstyret.

SALG OG MARKEDSARBEID

PROSJEKT VEKSTETABLERER – VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Du får råd innen salgsstrategi, tilbud, kundeoppfølging, segmentering og kunder/målgrupper.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Inkubatorbedriftene i Silicia får mye kunnskap om dette via Inkubatorskolen.

(Les mer...)

I tillegg arrangerer Silicia jevnlig workshop innen salg og markedsføring og det trenes på de gode salgssamtalene. I tillegg kjøres det jevnlig «pitch-treninger» der de øvrige gründermiljøene blir invitert til å delta.

GRÜNDERNETTVERKET

Fokuset på salg og markedsføring er stort i Gründernettverket.

(Les mer...)

TI Gründernettverket har alle gründerteamene stort fokus på dette.  Salg og markedsføring diskuteres jevnlig, erfaringer deles, det trenes på gode formuleringer og det kjøres rollespill for å bli tøffere i de reelle salgssituasjonene.

Det arrangeres også workshop i salg og salgstrening for alle medlemmene.

START I VESTFOLD

START i Vestfold har gode, innledende tips om dette emnet i den «grønne boksen» på denne siden.  Ta en titt der

FORSKNING OG UTVIKLING / SKATTEFUNN

KOMPETANSEMEGLERE

Kompetansemeglerfunksonen er et virkemiddel i et program fra Norges forskningsråd som kalles FORREGION. Formålet med programmet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon – for økt regional verdiskaping.

(Les mer...)

Vestfold Fylkeskommune er prosjekteier.  Teamet som følger opp prosjektet består forøvrig av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Universitetet i Sørøst Norge.

Her finner du info og kontaktdata til kompetansemeglerne.

OSLOFJORDFONDET

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.  Klikk på navnet over, og du kommer rett til deres webside for mer info.

 

FORSKNINGSRÅDET

Forskningsrådet har et bredt finansieringstilbud til bedrifter som har utviklings- og forskningsprosjekter, uavhengig av når bedriften ble etablert.

(Les mer...)

For nyetablerte bedrifter er det særlig SkatteFUNN, STUD-ENT, FORNY2020 og Innovasjonsprosjekter som kan være aktuelt.  Les mer under «om oss»

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge samarbeider tett med Norsk Forskningsråd. Oslofjordfondet og Horizon 2020 (EU-fond for forskning og utvikling)

PROSJEKT VEKSTETABLERER

Du får råd innen mål, plan/WBS, partnere, budsjett, utvikling & leveranse.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Silicia har nær kontakt med Høgskolen i Sørøst-Norge.  Spesielt på Campus Bakkenteigen.

KONTORFELLESKAP/GRÜNDERHUS/COWORKING

INNOVASJON NORGE

Vi jobber tett med de andre aktørene i Vekst i Vestfold så bare ta kontakt om det er noe du ønsker svar på.

SILICIA – VESTFOLD TECHNOLOGY INCUBATOR

Silicia er en inkubator, som betyr at du i tillegg til å leie kontorplass, får tilgang til ny kunnskap, erfaringsutveksling, gode råd, kompetansebygging, nettverk, oppfølging m.m.

(Les mer...)

Blir du en inkubatorbedrift i Silicia får du i tillegg til leie av kontorplass, tilgang til følgende:

 • Rådgivning
 • Mentoring
 • Nettverk
 • Inkubatorskolen
 • Show & Tell
 • Lederforum
 • Prototyping og testfasiliteter
 • Tilgang til tjenesteleverandører innen jus, kommunikasjon, rekruttering og regnskap
 • Sosiale aktiviteter

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket tilbyr ikke kontorplass, men du får «coworking».

(Les mer...)

Coworking skjer sammen med de gründerne som blir en del av ditt gründerteam.  De møtes jevnlig; gjerne hos hverandre, og blir godt kjent med hverandre og den enkelte virksomhet.  Det betyr at de raskt kan sette seg inn i hverandres ulike muligheter og utfordringer og kan dra nytte av den enkeltes nettverk.  I tillegg er det langt lettere å lykkes, når du ikke jobber helt alene.  I Gründernettverket opplever du å bli en del av et «kollegium» og du kjenner nesten at du har kolleger som forstår den situasjonen du er i.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER / GRÜNDERMILJØER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Sjekk i hver enkelt kommune hvilket tilbud som finnes vedr. kontorplass og evt. tilleggstjenester.  Din START-koordinator kan gjerne hjelpe deg

(Les mer...)

Tilbudene vil variere fra sted til sted.  Ta direkte kontakt og gjør deg kjent med de ulike tilbudene. Det er pr i dag Gründerhus/»coworking space» knyttet opp mot kommune og næringsliv på disse stedene:

 • Forskningsparken i Vestfold, Campus Bakkenteigen:  Silicia – Vestfold Techology Incubator
 • Færder og Tønsberg:  Hi5
 • Sandefjord: Gründeriet
 • Larvik: Colab Larvik

Det planlegges også tilsvarende steder i Horten og Holmestrand.

Personer som er tilknyttet et av disse gründermiljøene i form av leiekontrakt, får tilgang til å benytte seg av de andre gründeraktørenes fasiliteter etter avtale.