FORRETNINGSUTVIKLING/VEKSTSTRATEGIER får du hjelp til hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Innen forretningsutvikling bruker vi forretningsmodellering som verktøy, etter Business Model Canvas-metoden (Osterwalder-metoden).

(Les mer...)

Når forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, beskriver forretningsmodellen hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Innen vekst fokuserer Innovasjon Norge på internasjonalisering. Vi har også jevnlig foredrag og seminarer med dette som tema og flere rådgivere inne ulike genre av dette.

KOBBEN

Kobben er en SIVA-støttet inkubator der spesielt du med en forretningsidé innenfor teknologi er hjertelig velkommen.

(Les mer...)

Tilbudet i Kobben gir deg mulighet for å leie kontorplass, samtidig som du jevnlig blir fulgt opp på forretningsmodellering, utvikling og vekst.  Dette skjer både i en-til-en oppfølging og i møter. Du får også mulighet for rådgivning fra forretningsutviklere, jurist, regnskapsfører, bank og marketing

GRÜNDERNETTVERKET

Her blir du del av et nettverk med andre gründere, som bidrar med sin erfaring, kompetanse og «kritiskvennlige» spørsmål til din forretningsutvikling.

(Les mer...)

I nettverket er det fokus på riktig målsetting, oppfølging av målene og aktiviteter for å nå disse.

Som deltager i et gründerteam med andre gründere i tilsvarende prosess som deg, har du en unik arena for læring, utvikling og trening. Gründerteamet bidrar sammen i hverandres forretningsmodellering og kommer med viktig input for å kunne ta de beste valgene.

KOMPETANSEUTVIKLING tilbys på forskjellig vis hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge har flere tilbud innen kompetanseutvikling som kan være interessante for deg som gründer.

(Les mer...)

Innen internasjonalisering har vi Global Growth, tidligere FRAM. Her ser vi på bedriftens muligheter for markeder utenfor Norge, og hva som skal til for at bedriften skal mestre dette. Detter er programmer der bedriften deltar i et intensivt program over tid.

Vi har også mindre seminarer som Go global. En workshoporienter arbeidsøkt x 2 som ser på hva en har av muligheter og hva en trenger å styrke i bedriften for å kunne gå til nye markeder utenfor Norge.

Vi gjennomfører også slike seminarer i forbindelse med spesifikke utlysninger for eksempel mot miljøteknologi. Vi gjennomfører jevnlig seminaret «Idé til Marked». Her ser vi på grunnleggende metodikk for å strukturere oppstart av en ny ide med verktøy innen utvikling og strategi.

Se på vår nettsider for mer informasjon. Vi prøver å legge ut relevant informasjon rundt verktøy og annet du trenger å sette deg inn i før du søker…

KOBBEN

Dersom du blir en Kobben-bedrift, kommer du inn i enten et preinkubatorløp eller et inkubatorløp og får jevnlig oppfølging av forretningsutviklere.

(Les mer...)

Som en del av Silicia får du også invitasjon til en del samlinger sammen med klyngen Electronic Coast.

GRÜNDERNETTVERKET

Som deltagerne i et av våre Gründerteam, bygger du kompetanse ved å lære både av, og sammen med de andre gründerne.

(Les mer...)

Gründerne i nettverket deler kunnskap og trener hverandre i ferdigheter, slik at ny kompetanse utvikler seg. Du «lærer mens du går» i en god prosess med andre som lett kan sette seg inn i dine utfordringer og gi av egen kunnskap og erfaringer.  I tillegg arrangeres det jevnlig fagsamlinger og workshop innen mange ulike temaer.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Disse  miljøene tilbyr jevnlig fagprogram for sine medlemmer/leietakere, og av og til også helt åpne arrangementer.  Disse vil du finne på vår kalender.

(Les mer...)

Følg med på arrangementskalenderen på denne siden, eller direkte på websiden til de forskjellige gründerhusene.

FINANSIERING / INVESTORER får du råd om hos disse

INNOVASJON NORGE

Vi finansierer en rekke prosjekter med alt fra tilskudd til lån.

(Les mer...)

Vi finansierer en rekke prosjekter med alt fra tilskudd til lån. Hva som passer for ditt prosjekt og din bedrifte er avhengig av mange ulike forhold, så ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere om du ikke finner det du leter etter på våre nettsider.

Link til å søke tilskudd i IN finner du her

KOBBEN

I Kobben har de fokus på kommersialiseringsfasen.  De har et eget investeringsselskap som du kan lese mer om her

START i Vestfold

START i Vestfold arrangerer med jevne mellomrom miniseminarer som dreier seg om finansiering.  Noen av disse arrangementene er i samarbeid med de øvrige aktørene i Vekst i Vestfold. START har også prosjektlederansvaret for Gründeruka

MENTOR / FADDER kan du få tilgang til hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Har du ambisjoner om langsiktig vekst? Er bedriften i bedriftsutviklings- eller markedsintroduksjonsfasen og er basert på en unik forretningsidé? Da ha vi en mentortjeneste. Ta kontakt med oss så kan vi fortelle mer.

(Les mer...)

Silicia er del av et stort nettverk av bedrifter fra næringslivet i Vestfold.  På forespørsel og i egen søknadsprosess, kan det være mulig å finne mentor til deg basert på frivillighetsprinsippet.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket har et stort nettverk, og kan i enkelte tilfelle skaffe til veie gode mentorer etter
forutgående søknad.

(Les mer...)

Det vil primært være snakk om kortvarige mentorforløp uten kostnader involvert, men med en forpliktende avtale fra begge parter.  Utover dette samarbeider vi med aktører i hver kommune, om lokale mentortilbud.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER / GRÜNDERMILJØER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Disse  miljøene tilbyr ulike ordninger når det gjelder å finne en mentor til deg som en del av deres tilbud. Sjekk om oss

(Les mer...)

Mentortilbud i de enkelte gründerhus vil være tilgjengelig dersom du blir leietager/medlem hos en av disse.  Det vil være lokale ordninger som du må undersøke nærmere på hvert sted.

LEDELSE / ORGANISERING / STYRE / ANSATTE får du råd om hos disse

INNOVASJON NORGE

Styrets kompetanse kan være essensiell for din bedrifts evne til å takle ulike situasjoner eller for å skape vekst i selskapet.

(Les mer...)

Ta en prat med oss når vi er ute i de enkelte gründermiljøene for å høre om vi har noen gode råd til deg.

KOBBEN

Som en Kobben Inkubatorbedrift får du stadig oppfølging og råd innenfor disse emnene.

GRÜNDERNETTVERKET

Ledelse, organisering og vekststrategier er naturlige områder å ha fokus på i møtene i gründerteamene.

(Les mer...)

Tema ledelse og organisasjonsutvikling er også temaer i fagsamlinger og workshop.  I tillegg har du tilgang til enkelte en-til-en samtaler med vår daglige leder som har ledelse- og HR bakgrunn. Som medlem i et gründerteam kan du også bli teamleder for gründerteamet.  Da får du praktisk erfaring og trening på både fasilitering, prosess­ledelse og teamledelse.

NETTVERK får du tilgang til her

INNOVASJON NORGE

En viktig oppgave for oss er å skape nettverk mellom våre bedrifter, aktører i Vestfold og i regionen.

(Les mer...)

Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Vi hjelper deg med å knytte kontakter,  bygge nettverk og øke kompetansen.

Sjekk mer her

Seminarer og andre møteplasser er gode arenaer for å treffe andre som kanskje har nyttige innspill eller produkter og tjenester som kan være relevante. Følg med på våre arrangementer her

KOBBEN

Som Inkubatorbedrift hos Kobben, får du nettverk bestående av andre teknologigründere, gründere som tidligere har vært en del av Inkubatoren, bedrifter i klyngen Electronic Coast og nettverket forøvrig

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket er spesialisert på å etablere, tilrettelegge og fasilitere læringsnettverk for gründere.

(Les mer...)

Du får det tette nettverket gjennom deltagelse i et gründerteam som settes sammen av 5-8 gründere innen forskjellige bransjer. Dette blir ditt nære nettverk, dine coacher og dine mentorer. Dere følger hverandre opp, lærer av hverandre og ikke minst, stiller «kritiskvennlige» spørsmål til hverandre for å sikre best mulig utvkling. Teamene møtes gjerne månedlig i fysiske møter hos hverandre og en av teamets medlemmer fungerer som teamleder. Teamlederen følges opp av vår daglige leder.

I tillegg til det nære nettverket over, får du tilgang til alle medlemmene i Gründernettverket som fordeler seg på 7-8 team rundt i Vestfold. På fagsamlinger og workshop som vi arrangerer jevnlig gjennom året, treffer du både disse gründerne og gründere fra de øvrige tilbudene som finnes under samarbeidet «Vekst i Vestfold».

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene.

Her får du nettverk i form av de som holder til sammen med deg, deres nettverk og gjennom personer som deltar på forskjellige arrangementer «på huset»/i miljøet.

START I VESTFOLD

Her kan du møte både andre gründere og fagfolk som kan gi deg råd, dersom du møter på de forskjellige START-kveldene som arrangeres rundt omkring i fylket i løpet av året.

JUS/AVTALER får du råd om hos disse aktørene

INNOVASJON NORGE

Vi har en egen juridisk avdeling i Innovasjon Norge.

(Les mer...)

Disse er primært til for å sikre avtaler og prosedyrer, men kan også gi råd i ulike situasjoner slik at en kan komme videre dersom vansker oppstår. Vi har også en avdeling innen det handelstekniske som er god på internasjonal handel og alt som kommer opp i forbindelse med å være aktiv i markedene utenfor Norge.

KOBBEN

Kobben har flere partnere der du kan få nyttig tilbakemelding på forskjellige problemstillinger/spørsmål

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket har kontakt med jurister som vi kan koble deg til. Vi viser forøvrig til START i Vestfold sitt tjenestenettverk.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Flere av disse miljøene vil være knyttet opp mot juridiske rådgivere/advokater som deres leietagere/medlemmer får tilgang til.  Undersøk hos hver enkelt.

START I VESTFOLD

START i Vesfold har jus og avtaler som tema på START-kvelder gjennom året.  Du kan også få en første gratis veiledningstime via en av START-koordinatorene.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

INNOVASJON NORGE

Vi har rådgivere innen IPR. Ta kontakt.

KOBBEN

Som Inkubatorbedrift hos Kobben, får du oppfølging også i forhold til immaterielle rettigheter.  De benytter sitt nettverk og også sine partnere.

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverkets daglige leder kan gi deg nyttig info om dette emnet, samt henvise deg videre til fagpersoner innen feltet.

GRÜNDERHUSENE

Noen av Gründerhusene vil kunne tilby faglige kvalifiserte råd innen dette feltet til sine leietagere/medlemmer.

START I VESTFOLD

Dette kan være tema på noen av STARTs etablererkvelder.  Du kan også henvende deg til Patentstyret.

SALG OG MARKEDSARBEID

KOBBEN

Dette er naturlige temaer å ta opp med jevne mellomrom når du har en plass hos Kobben.

(Les mer...)

Silicia kjører også jevnlige «pitch-treninger» for sine inkubatorbedrifter.

GRÜNDERNETTVERKET

Fokuset på salg og markedsføring er stort i Gründernettverket.

(Les mer...)

I Gründernettverket har alle gründerteamene stort fokus på dette.  Salg og markedsføring diskuteres jevnlig, erfaringer deles, det trenes på gode formuleringer og det kjøres rollespill for å bli tøffere i de reelle salgssituasjonene.

START I VESTFOLD

START i Vestfold har gode, innledende tips om dette emnet i den «grønne boksen» på denne siden.  Ta en titt der

(Les mer...)

Salg og markedsføring er også et gjentagende tema på START sine fagkvelder gjennom året.  Følg med på arrangementssiden her

FORSKNING OG UTVIKLING / SKATTEFUNN

KOMPETANSEMEGLERE

Kompetansemeglerfunksonen er et virkemiddel i et program fra Norges forskningsråd som kalles FORREGION. Formålet med programmet er å bidra til økt forskningsbasert innovasjon – for økt regional verdiskaping.

(Les mer...)

Vestfold Fylkeskommune er prosjekteier.  Teamet som følger opp prosjektet består forøvrig av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Universitetet i Sørøst Norge.

Her finner du info og kontaktdata til kompetansemeglerne.

OSLOFJORDFONDET

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.  Klikk på navnet over, og du kommer rett til deres webside for mer info.

 

FORSKNINGSRÅDET

Forskningsrådet har et bredt finansieringstilbud til bedrifter som har utviklings- og forskningsprosjekter, uavhengig av når bedriften ble etablert.

(Les mer...)

Det er smart å følge med på deres utlysninger fra tid til annen.  Sjekk her

INNOVASJON NORGE

Innovasjon Norge samarbeider tett med Norsk Forskningsråd, Oslofjordfondet og Horizon 2020 (EU-fond for forskning og utvikling)

KOBBEN

Kobben har nær kontakt med USN, Campus Bakkenteigen.  Det kan være mulig å få til utviklingsprosjekter der studenter er involvert.

KONTORFELLESKAP/GRÜNDERHUS/COWORKING

INNOVASJON NORGE

Vi jobber tett med de andre aktørene i Vekst i Vestfold, og er også fysisk tilstede i Gründerhusene/Co-working space med jevnlige mellomrom. Følg med og ta kontakt om det er noe du ønsker svar på.

KOBBEN

Kobben er en inkubator, som betyr at du i tillegg til å leie kontorplass, får tilgang til ny kunnskap, erfaringsutveksling, gode råd, kompetansebygging, nettverk, oppfølging m.m.

(Les mer...)

Blir du en inkubatorbedrift i Silicia får du i tillegg til leie av kontorplass, tilgang til følgende:

 • Rådgivning
 • Mentoring
 • Nettverk
 • Inkubatorskolen
 • Show & Tell
 • Lederforum
 • Prototyping og testfasiliteter
 • Tilgang til tjenesteleverandører innen jus, kommunikasjon, rekruttering og regnskap
 • Sosiale aktiviteter

GRÜNDERNETTVERKET

Gründernettverket tilbyr ikke kontorplass, men du får «coworking».

(Les mer...)

Coworking skjer sammen med de gründerne som blir en del av ditt gründerteam.  De møtes jevnlig; gjerne hos hverandre, og blir godt kjent med hverandre og den enkelte virksomhet.  Det betyr at de raskt kan sette seg inn i hverandres ulike muligheter og utfordringer og kan dra nytte av den enkeltes nettverk.  I tillegg er det langt lettere å lykkes, når du ikke jobber helt alene.  I Gründernettverket opplever du å bli en del av et «kollegium» og du kjenner nesten at du har kolleger som forstår den situasjonen du er i.

ØVRIGE GRÜNDERARENAER / GRÜNDERMILJØER

Det er etablert flere ulike alternativer innen kategorien «Gründerhus»/»Veksthus»/»Co-working» i de enkelte kommunene. Sjekk i hver enkelt kommune hvilket tilbud som finnes vedr. kontorplass og evt. tilleggstjenester.  Din START-koordinator kan gjerne hjelpe deg

(Les mer...)

Tilbudene varierer fra sted til sted.  Ta direkte kontakt og gjør deg kjent med de ulike tilbudene. Det er pr i dag Gründerhus/»coworking space» knyttet opp mot kommune og næringsliv på disse stedene:

 • Forskningsparken i Vestfold, Campus Bakkenteigen:  Silicia – Vestfold Techology Incubator
 • Færder og Tønsberg:  Hi5
 • Sandefjord: Gründeriet
 • Larvik: Colab Larvik

Personer som er tilknyttet et av disse gründermiljøene i form av leiekontrakt, får tilgang til å benytte seg av de andre gründeraktørenes fasiliteter etter avtale.