Vekst i Vestfold er et samarbeid mellom offentlige aktører som har tilbud til bedrifter i alle faser av en etablering, videreutvikling og vekst. Formålet er å synliggjøre det gode totaltilbudet som er tilgjengelig for deg, samt gjøre det enkelt å finne tilbudet, evt. tilbudene som passer deg best. Portalen ble bygget opp i tidligere Vestfold fylke.

Vår felles målsetning er å bidra til at du lykkes med din etablering, videreutvikling og vekst, slik at arbeidsplassene trygges for framtiden og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser.
Det jobbes med å utvide denne portalen til også å gjelde «Telemarks-delen» av det nye Vestfold og Telemark fylke f.o.m. 01.01.2020.

START_Logo_H

INFO

START er et gratis tilbud til deg som har startet egen bedrift og er et samarbeid mellom kommunene i Vestfold og det private næringsliv. Vi ønsker at du som nyetablert skal få en så god start som mulig, og håper at du vil benytte deg av våre tilbud: Veiledning og rådgivning, Kurs, Møteplasser. Gjennom START tilbyr vi i deg kompetanse fra et stort nettverk av offentlige og private fagpersoner. START-tilbudet gir også tilgang til nettverk for erfaringsutveksling og gjensidig læring.

 • Kurs
 • Veiledning/rådgivning
 • Nettverk/erfaringsutveksling
grundernettverket-logo

INFO

Gründernettverket er stedet der gründere / vekstbedrifter hjelper hverandre til suksess! Vår spesialitet er å etablere og fasilitere team bestående av 5-8 personer pr team. Hvert team velger teamleder blant deltagerne. Alle teamlederne følges opp av vår DL. Teamene møtes fysisk hver måned og etablerer FB-grupper for kommunikasjon mellom møtene.  Møtene struktureres etter deltagernes behov og har fokus på delingskultur og å bidra til hverandres utvikling og vekst.

I Gründernettverket blir du en del av et nettverk og du bygger nettverk videre.  Vi påstår at nettverksbygging er en viktig faktor for å lykkes med din bedrift eller ditt prosjekt.

Som deltager i et av våre team, opplever du å få «kolleger», inspirasjon, motivasjon, gode råd, «kritiske blikk» , målrettet oppfølging og herlige heiarop!  Vårt tilbud er gratis og finansieres av Vestfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge.

 • Nettverk / læringsnettverk
 • Forretningsutvikling / strategi
 • Sparringpartnere og oppfølging over tid
KOBBEN (4)

INFO

Silicia – Vestfold Technology Incubator er en SIVA-inkubator med fokus på teknologi. Dersom du har en idé, har etablert bedrift eller har et prosjekt der teknologi er involvert på en eller annen måte, er du velkommen til oss.  Som Inkubatorbedrift i Silicia får du tett oppfølging av vårt team; både i form av fellesmøter, workshop og individuell rådgivning. For de bedriftene som har behov for leie av kontor, har vi flere muligheter og løsninger.

I Silicia har vi stort fokus på kommersialisering og vekst.  Samtidig vet vi at mange forretningsidéer tar tid å utvikle.  Vi følger deg på veien og bidrar til at viktig kompetanse rigges underveis mot kommersialisering.

Silicia er plassert i Forskningsparken i Vestfold med nærhet til USN, lab fasiliteter, forskningsmiljø, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og industrien i Horten. I tillegg har vi bygget opp et partner-nettverk med etablerte bedrifter innen regnskap, bank og jus.

Silicia er en SIVA-partner.  Det betyr et godt nettverk og profesjonell oppfølging.

 • Forretningsutvikling 1:1
 • Kontorplass i tech-miljø i Forskningsparken
 • Nettverk fra næringsliv og forskningsmiljø
in-logo

INFO

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter.

 • Kurs/veiledning
 • Finansiering
 • Nettverk og internasjonalisering
colab-logo

INFO

Colab Larvik  – «Huset for nyskaping».  Her er gründere med ønske om suksess og nettverk hjertelig velkommen.  Det skal også være et innovasjons- og utviklingstilbud til etablert næringsliv. I tillegg til at du her kan ha din fysiske arbeidsplass i et «pulserende» miljø, får du tilbud om forskjellige utviklingsprogram, oppfølging, fagsamlinger, workshops, mentoring, sosiale eventer m.m.  Du blir del av en heiakultur som ønsker å dele med hverandre.  I et slikt mangfoldig miljø, er også muligheten stor for at nye ideer og prosjekter skapes.  Det ønsker vi varmt velkommen.

Colab Larvik er startet med gründerne i sentrum og med Larvik kommune og etablert næringsliv som viktige støttespillere.  Du finner oss i sentrum av Larvik – Brannvaktsgt. 5.

 • «Coworking» gründere/etablerte
 • Forretningsutvikling/vekst
 • Nettverk/delingskultur

INFO

Sandefjord Næringsforening (SNF) ønsker å legge til rette for at etablererånden skal blomstre i Sandefjord. Næringsforeningen har derfor etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune og med hjelp fra en rekke små og store lokale bedrifter. Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet.
Vi tilbyr gründerne et egnet tilholdssted med sterkt faglig miljø, en rådgivende mentorordning, godt samhold og hyppige erfaringsutvekslinger – alt sammen i inspirerende omgivelser med gunstig husleie og sentral beliggenhet midt i Sandefjord sentrum.

 • Kontorplasser
 • Faglig miljø/erfaringsutveksling
 • Rådgivning/mentor
hi5-logo

INFO

Gründerhuset Hi5 (i kommunegrensen Færder/Tønsberg)  er et inkubatortilbud til oppstartsbedrifer fra «startup til scaleup». Vi tilbyr et inkubatorprogram, delingsarenaer, dedikerte veiledere og tilrettelagte lokaler til en rimelig pris.  Vi tilbyr også spennende faglige arenaer, sosiale møtesteder og fellesarrangementer med andre startupmiljøer. Gründerhuset Hi5 er en forening som Tønsberg og Færder kommuner står bak, og som er finansiert gjennom et offentlig/privat samarbeid.

En kort informasjonsfilm ser du her

Noen suksesser som nå har flyttet ut og står «på egne ben»:

Orage AS v/Øyvind Therkelsen

Aventia Media  AS v/Marius Berg

Aaby Solutions AS v/Rolf Aaby

Fertil.no v/Christel Taranger Freberg

 • Kontorfellesskap med delingskultur
 • Forretningsutvikling/mentoring/coaching
 • Mangfoldig nettverk med mye ekspertise
forskningsradet

INFO

Forskningsrådet har et bredt finansieringstilbud til bedrifter som har utviklings- og forskningsprosjekter, uavhengig av når bedriften ble etablert.

Forskningsrådet ønsker å bidra til kunnskapsbasert innovasjon både i privat og offentlig sektor, og bidrar med midler til næringsliv, til universiteter og høgskoler, til institutter og til offentlig sektor.

For nyetablerte bedrifter er det særlig SkatteFUNN, STUD-ENT, FORNY2020 og Innovasjonsprosjekter som kan være aktuelt.

SkatteFUNN er en ordning hvor alle bedrifter får fradrag i skatten, eller penger utbetalt om bedriften ikke er i skatteposisjon, for 20 % av kostnadene til utviklings- og forskningsprosjekter. Fradraget er basert på kostnader som føres i regnskapet. Dette omfatter prosjekter der bedrifter skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Sjekk SkatteFUNN.no for mer informasjon.

Forskningsrådets program FORREGION skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Dette er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet og utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet startet 01.01.2017, og er en videreutvikling av VRI programmet (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) som gikk i perioden 2007-2016.

Programmet inkluderer også KOMPETANSEMEGLING.  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.Du kan kontakte en KOMPETANSEMEGLER for rådgivningssamtaler.

 

Er du mastergradsstudent og ønsker å etablere en bedrift som har en kunnskaps- eller forskningsbasert forretningside og som støttes av et universitet ellet en høgskole, så kan du søke om stipend på 1 million kroner – sjekk mer om STUD-ENT her.

Arbeider du med en ide som springer ut av et universitet eller en høgskole, kan du søke FORNY 2020 programmet. Du kan søke på midler til å verifisere at et nytt konsept, en ny teknologi eller en prototype fungerer – sjekk FORNY2020 for mer informasjon.

Har bedriften et litt større fou-prosjekt den ønsker å starte og trenger noen finansiell avlastning, så kan dere søke på Innovasjonsprosjekter med forskningsinnhold. Forskningsrådet har årlige utlysinger av midler til Innovasjonsprosjekter med forskningsinnhold og generelt sett er det bedriften selv som bestemmer tema. Sjekk ut BIA-programmet for mer informasjon.

 

Thomas Stang

Regionansvarlig Buskerud Vestfold

Mobil: 971 17 404

E-post: ths@forskningsradet.no

 • Veiledning
 • Finansiering
 • Samarbeidspartnere
oslofjordfondet

INFO

Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner har dannet fondsregionen Oslofjordfondet, som har sammenfallende utfordringer innenfor fem satsingsområder.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

 • Klima, miljø og energi
 • Helse og omsorg
 • Velferd, utdanning og oppvekst
 • Teknologi
 • By-, steds- og regionutvikling

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett Regionalt fond per fylkeskommune. Oslofjordfondet vil da bli delt i RFF Viken og RFF VestfoldTelemark. Du må da søke forskningsmidler i den fondsregionen du hører til. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen.

 • Forskning og innovasjon i fylkeskommunene
 • Kvalifiseringsprosjekt
 • Hovedprosjekt
forregion

INFO

FORREGION Vestfold lyser i 2019 ut 1,6 MNOK til forprosjekter. Nytt av i år er en løpende utlysning uten frist så lenge det er midler tilgjengelig.

Midlene er tiltenkt små og mellomstore bedrifter med lite eller ingen erfaring med forskning, og skal avhjelpe dem med å søke ny kunnskap via forskning via en godkjent FoU aktør for videre utvikling av egne produkter eller tjenester gjennom innovasjon.

En kan søke om maksimalt 200.000 i støtte for et prosjekt.

FORREGION eies av Verdiskaping Vestfold (VSV). Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.  Dette 3-årige prosjektet finansieres av ForskningsrådetVerdiskaping Vestfold og egeninnsats.

Programmet inkluderer også KOMPETANSEMEGLING.  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.Du kan kontakte en KOMPETANSEMEGLER for rådgivningssamtaler.

 • Kompetansemegling
 • Forprosjektmidler
 • Tenketanker